نگاه...

می بینم تو را...

می بینم تو را از پشت تلفن...

...که به من نگاهت را دوخته ای...

چشمانم بر نگاهت اندکی خشکشان می زند؛

خجالت می کشند!

/ 0 نظر / 11 بازدید