سیرک!

با بروبچ رفتیم سیرک...

خوش گذشت و کمی هم وحشترسناک!نیشخند(وحشتناک + ترسناک)

آقای مهدی تارخ رو هم زیارت فرمودیم...!

برگشتیم خونه!زبانخنده

/ 0 نظر / 12 بازدید