در حسرت چشم هایت...

چشم هایم...

طاقت دیدن چشم هایت را ندارد...

گویی....

..گویی خجالت می کشند،سرم را به زیر می اندازم...

...تا سرخی صورتم را نبینی...

تا چشمهایم  راحت تر ...

از خجالت اشک ها بیرون آیند...

/ 2 نظر / 12 بازدید
دنیا

[نگران][سوال]